Nhà thông minh Bkav SmartHome có hai thế hệ:

Thế hệ 1 là Bkav SmartHome - Luxury với giao diện điều khiển 3D trạng thái.

Thế hệ 2 là Bkav SmartHome - Lite với giao diện điều khiển 2D trực quan.
Mô tả dưới 

Đầu trang